I Definicje

§ 1

 1. „Sprzedawca” – Motorsport Addicts Sp. z o.o. , ul. Kasprowicza 37/19, 01-817 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000811242, której akta rejestrowe prowadzi SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, kapitał zakładowy 5 000,00 zł; e-mail: info@motorsportaddicts.pl
 2. „Sklep” –sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej motorsport-addcits.pl oraz jej podstronach obsługiwany przez Sprzedawcę, który umożliwia zawieranie umów na odległość,
 3. „Produkt” – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą,
 4. „Regulamin” – niniejszy regulamin sklepu internetowego,
 5. „Kupujący” – każda osoba, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną -która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta lub bez jej zawierania złożyła zamówienie w Sklepie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,
 6. „Konto” –konto Kupującego założone przez niego w Sklepie, czyli oznaczone danymi osobowymi i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, zgodnie
  z zasadami określonymi w Regulaminie,
 7. „Konsument” –osoba fizyczna, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta lub
  bez jej zawierania złożyła zamówienie w Sklepie. Konsumentem będzie również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
  z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 8. „Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym
  a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,

II Postanowienia ogólne 

§ 2

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupujących, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu oraz stworzenia swego Konta.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej
  na stronie Sklepu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne.
 5. Podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Klienta jest dobrowolne,
  z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.

§ 3

 1. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
 2. Sprzedawca nie umożliwia dostępu do wystawionych przez Klientów opinii o Produktach.

§ 4

 1. Ceny Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich
  i zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen Produktów, przeprowadzać
  i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Kupującymi umowy sprzedaży poszczególnych Produktów.

§ 5


Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

§ 6

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą bowiem do utrzymania sesji Kupującego po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Szczegółowe informacje o plikach cookies zawarte są w Polityce prywatności.


III Założenie Konta

§ 7

 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć ikonę służącą
  do logowania się na Konto, która jest dostępna w górnej części stron Sklepu, a następnie kliknąć „Nie posiadasz konta? zarejestruj się!”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Kupującego w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta. Konto można założyć również składając zamówienie w Sklepie, wybierając opcję „Zarejestruj mnie”,
  a następnie dodając hasło w odpowiedniej rubryce formularza.
 2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: imię, nazwisko, e-mail i hasło.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza nieprawdziwych danych.
 4. Kliknięcie przycisku „załóż konto” albo sfinalizowanie zamówienia połączonego z zakładaniem Konta, powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy i jest równoznaczne
  z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny, dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.
 5. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy
  o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu czwartego niniejszego paragrafu. Postanowienia § 14 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

§ 8


Sprzedawca zaleca, by Kupujący starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 9

 1. Po założeniu Konta Kupujący ma możliwość: edycji swoich danych, dodawania i zmiany swoich adresów, składania zamówień, zapisania się do Newslettera oraz podglądu historii zamówień.
 2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e- mail: info@motorsportaddicts.pl


IV Złożenie zamówienia 

§ 10


Sprzedaż Produktów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Kupującego. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia. 

§ 11

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Kupujący w pierwszym kroku powinien wybrać Produkty i kliknąć znajdujący się przy nich przycisk „dodaj do koszyka”.
 2. Po dodaniu Produktów do koszyka, Kupujący ma możliwość usunięcia ich lub dodania kolejnych. Po kliknięciu przycisku „przejdź do płatności” Kupujący przechodzi do formularza, w którym podaje swoje dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz kontaktowe, a także dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz płatności. Jeżeli Kupujący jest zalogowany na swoje Konto, wówczas jego dane oraz adres będą już uzupełnione. Adres dostawy może zostać zmieniony. Jeżeli Kupujący nie ma Konta, a chce je założyć, to powinien wybrać opcję „Zarejestruj mnie”, a następnie podać hasło w odpowiedniej rubryce formularza. Kupujący ma również możliwość skorzystania z kodu rabatowego.
 3. Po wypełnieniu powyższego formularza, Kupujący w celu złożenia zamówienia powinien kliknąć przycisk „kupuję i płacę”.
 4. Wskazane w podsumowaniu Produkty wraz z podaniem ich liczby, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowane do Kupującego przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych Produktów. Kupujący z chwilą kliknięcia przycisku „kupuję i płacę” składa Sprzedawcy ofertę zawarcia powyższej umowy. Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Kupującego. W kolejnej wiadomości e-mail Sprzedawca poinformuje Kupującego o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Kupującego. Obie powyższe wiadomości e-mail mogą być również połączone w jednej. Z chwilą otrzymania przez Kupującego od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty Kupującego, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktów wskazanych w ofercie złożonej przez Kupującego.

§ 12

 1. Dostępne są następujące sposoby płatności: płatność przy odbiorze, szybki przelew internetowy (realizowane przez bramkę płatniczą ING imoje – www.ing.pl/male-firmy/uslugi/imoje-platnosci-online)
 2. W Sklepie dostępna jest również tzw. płatność odroczona. Sprzedawca zwraca uwagę, że podstawą dla jej realizacji jest umowa zawierana między Kupującym a dostawcą usługi płatności odroczonej, na podstawie wniosku składanego przez Kupującego bezpośrednio do dostawcy usługi płatności odroczonej. Szczegółowe zasady rozpatrywania wniosku oraz usługi płatność odroczona określają dokumenty udostępniane Kupującemu przez dostawcę usługi płatności odroczonej, którym jest ING imoje.
 3. Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Formą dostawy jest: przesyłka kurierska, dostawa do wybranego punktu odbioru (paczkomaty) lub odbiór w sklepie stacjonarnym prowadzonym przez Sprzedawcę.
 5. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 6. Realizacja zamówień dla towarów o statusie „na stanie” realizowana jest w ciagu 1-3 dni robocze, realizacja zamówień dla towarów o statusie „na zamówienie” jest realizowana według dostępności u producenta, informacja o czasie realizacji takiego zamówienia jest ustalana indywidualnie droga mailową po otrzymaniu terminu od dostawcy. 

§ 13


Kupujący wyraża zgodę na stosowanie przez Sprzedawcę w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

V Zwroty i reklamacje 

§ 14

 1. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego pocztą elektroniczną na adres info@motorsportaddicts.pl
 3. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego przez Sprzedawcę, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany
  do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach
  – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega
  na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej
  z elementami cyfrowymi, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku
  nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się
  na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów. W przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się
  ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej – Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta
  w trakcie korzystania z Produktu – treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:
  a) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
  b) dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę;
  c) zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
  d) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (a)–(c,) powyżej Sprzedawca na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone
  lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej,
  w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika, co nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta,
  o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe
  od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie
  i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Sprzedawca zaleca,
  by Kupujący opakował zwracany Produkt w odpowiedni sposób, by zabezpieczyć go przed uszkodzeniami na czas transportu.
 12. W przypadku Produktu –  usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty
  za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) – będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 15. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy: o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 16. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 17. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) – nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 18. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) – ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 19. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) – dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 20. w której przedmiotem świadczenia są Produkty – rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ruchomymi, w tym rzeczami ruchomymi z elementami cyfrowymi;
 21. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 22. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty – rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -,inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
 23. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 24. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 25. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 26. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 27. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta;
 28. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

§ 15

 1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 4. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub dotyczące zakupionych Produktów można składać pisemnie na adres Sprzedawcy: Warszawa, ul. Kasprowicza 37/19, 01-817 Warszawa lub mailowo na następujący adres e-mail: info@motorsportaddicts.pl
 5. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Kupującego umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 6. Przesłanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres : Warszawa, ul. Jutrzenki 121, 02-231 Warszawa
 7. Zaleca się podanie w opisie reklamacji:
  informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową;
  żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia;
  danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
 8. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub zakupiony Produkt związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.

 

VI Czas trwania umowy o założenie Konta 

§ 16


Umowa o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 17


Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit a lub e-mailem na adres info@motorsportaddicts.pl

VII Zmiany regulaminu 

§ 18

 1. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
  a) wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych ze Sklepem,
  b) zmian sposobów dostawy lub płatności,
  c) modyfikacji ścieżki zakupowej lub zakładania Konta,
  d) zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony w zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
 2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Kupujących,
  na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Kupujących na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
 3. Kupujący, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 17 Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie wypowie umowy
  o założenie Konta przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Kupującego z tym dniem.

 

 

VIII Postanowienia końcowe 

§ 19

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona w odniesieniu do Produktów kupionych przez przedsiębiorcę, co do przypadków, gdzie nie mają zastosowania przepisy dotyczące konsumentów.
 2. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Sprzedawca podkreśla, że postanowienie ustępu powyższego nie znajduje zastosowania do Konsumentów.

§ 20


W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Sprzedawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 21


Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

§ 22


Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów objętych Regulaminem jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyłączeniem sporów przeciwko Konsumentom oraz PB jednoosobowym, gdzie zastosowanie znajdą ogólnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące właściwości sądów.

§ 23


Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie www.motorsport-addicts.pl/regulamin